April 7, 2020

Gaybloggy

ข่าวเด่น ข่าวดัง คลิปเด่น อัฟเดตตลอด 24 ชั่วโมง

โรคอ้วน

1 min read

ข่าว ภัยจากโรคอ้วน อันตรายกว่าที่คุณคิด             คนไทยส่วนใหญ่ 1 ใน 3 มักเป็นโรคอ้วน เพราะเมื่ออายุมากขึ้น มักจะมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นตามมา บางคนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ โดยมีสูตรคำนวณหาดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก หารด้วย ส่วนสูงยกกำลัง 2 ถ้าใครมีค่าดัชนีมวลเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน...